Czy Polska powinna karać za przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Polsce odpowiedzialności i współodpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie?

Jednym z najbardziej emocjonujących tematów medialnych ostatnich dni była reakcja Izraela, USA, Niemiec i Polski na uchwaloną przez Sejm i Senat zmianę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, wprowadzającą możliwość prowadzenia postępowań karnych przeciwko osobom przypisującym Polsce lub Narodowi Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione zbrodnie nazistowskie. Zachęcamy do rozmowy z uczniami i uczennicami na ten temat i wspólnej analizy materiałów medialnych i źródłowych.

1. Podczas lekcji poświęconej nowelizacji ustawy o IPN przekaż na początku uczniom tekst źródłowy, stanowiący przytoczenie treści wprowadzanych do ustawy nowych przepisów:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 57 dnia 26.01.2018 r.  źródło tutaj>>

Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.

 

Poproś uczniów i uczennice o odpowiedź na pytania:

a. Czemu ma przeciwdziałać ta ustawa? Jakiego rodzaju zdarzeniom, sytuacjom?

b. Jak uczniowie i uczennice rozumieją pojęcia: „zbrodnie nazistowskie, zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne”?

c. Czy ustawa dopuszcza odstępstwa od wymierzenia kary za przypisywanie Polsce i Polakom odpowiedzialności i współodpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie?

2. Następnie poproś uczniów i uczennice o zapoznanie się z przekazami medialnymi, opisującymi reakcję Izraela na nowelizację ustawę o IPN?

Po lekturze przez uczniów i uczennice materiałów przedyskutujcie następujące aspekty:

a. Poproś uczniów i uczennice o podkreślenie w tekstach fragmentów, które stanowią opinie i wzięcie w kółko treści, które prezentują fakty. Czy artykuły w równy sposób reprezentują opinie i fakty? Czy cytowane w tekstach opinie reprezentują punkty widzenia obydwu stron (Izraela i Polski) na daną sprawę?

b. Co wzbudziło sprzeciw Izraela? Do czego (jakich zdarzeń, sytuacji) odwołują się przedstawiciele Izraela, którzy mówią o „próbie napisania historii na nowo”, „próbie zaprzeczenia udziału wielu polskich obywateli w Holokauście”, „niemożliwości powiedzenia prawdy o zagładzie”?

c. Jak uczniowie i uczennice oceniają reakcję Izraela?

3. Teraz zapoznaj uczniów i uczennice z relacjami medialnymi, opisującymi reakcję Departamentu Stanu USA.

Po lekturze przez uczniów i uczennice materiału przedyskutujcie następujące aspekty:

a. Poproś uczniów i uczennice o podkreślenie w tekście fragmentów, które stanowią opinie i wzięcie w kółko treści, które prezentują fakty. Czy artykuł w równy sposób reprezentuje opinie i fakty? Czy cytowane w tekście opinie reprezentują punkty widzenia obydwu stron (USA i Polski) na daną sprawę?

b. Oświadczenie Departamentu Stanu USA zwraca uwagę na przewidywane negatywne konsekwencje wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o IPN. O jakich konsekwencjach czytamy w oświadczeniu? Czy uczniowie i uczennice są w stanie podać inne konsekwencje, jakie przynieść może nowelizacja przedmiotowej ustawy?

c. Jak uczniowie i uczennice oceniają reakcję Departamentu Stanu USA?

4. Przedstaw uczniom i uczennicom materiał medialny prezentujący wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec.

Po lekturze przez uczniów i uczennice materiału przedyskutujcie następujące aspekty:

a. Poproś uczniów i uczennice o podkreślenie w tekście fragmentów, które stanowią opinie i wzięcie w kółko treści, które prezentują fakty. Czy artykuł w równy sposób reprezentuje opinie i fakty?

b. Poproś uczniów i uczennice o zdefiniowanie słowa „kolaboranci”. Zapytaj, czy jeśli jednostki dopuszczają się złych czynów, to można przypisywać odpowiedzialność lub współodpowiedzialność całemu narodowi?

c. Jak uczniowie i uczennice oceniają reakcję ministra spraw zagranicznych Niemiec?

5. Zapoznaj uczniów i uczennice z oświadczeniem premiera Mateusza Morawieckiego.

Po lekturze przez uczniów i uczennice materiału przedyskutujcie następujące aspekty:

a. Kto w słowach premiera Mateusza Morawieckiego jest określony jako ofiara/-y II wojny światowej?

b. Do jakiej „uniwersalnej prawdy” odwołuje się premier Mateusz Morawiecki?

c. Jak uczniowie i uczennice oceniają reakcję premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego?

6. Poprowadź z uczniami i uczennicami dyskusję wokół pytań: Co jest ważne dla przeciwników ustawy? Czego się obawiają przeciwnicy ustawy? Co jest ważne dla zwolenników ustawy? Czego się obawiają zwolennicy ustawy? Spróbujcie wspólnie znaleźć wartości, które łączą obydwie strony problemu (zwolenników i przeciwników; może to być dążenie do ochrony prawdy historycznej) i ustalić kompromisowe stanowisko w tej kwestii.

7. Podsumuj zajęcia z uczniami i uczennicami, prosząc ich, aby w parach podali sobie nawzajem jedną najważniejszą informację, którą pozyskali podczas lekcji i:

a. była dla nich odkrywcza, nowa, którą zrozumieli/uświadomili sobie dopiero na dzisiejszej lekcji;

b. która skłoniła ich do dalszych przemyśleń dotyczących nowelizacji ustawy o IPN.