Relacje z USA/UE/NATO. Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć dotyczących relacji Polski z USA, UE oraz NATO, podczas których uczniowie i uczennice prowadzą dyskusje na temat suwerenności we współczesnym świecie i priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz określają swoje stanowisko i wymieniają się poglądami na temat tego, czy Polska powinna zwiększać wydatki na obronę, jak również tego, czy Polska powinna wejść do strefy euro. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice prowadzą badania lokalnej opinii publicznej na temat członkostwa Polski w UE i NATO oraz kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Poniżej publikujemy scenariusze czterech zajęć lekcyjnych: W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?

Cele zajęć:

  1. Lekcja ma wprowadzić uczniów i uczennice do tematyki suwerenności i współpracy międzynarodowej: uczennice i uczniowie poznają i definiują pojęcie suwerenności; tłumaczą, czym jest suwerenność we współczesnym świecie i potrafią określić pozytywne i negatywne konsekwencje ograniczania części suwerenności na rzecz współpracy międzynarodowej. Uczniowie i uczennice poznają formy współpracy międzynarodowej i podejmują dyskusję na temat różnych postaw wobec priorytetów polityki zagranicznej Polski.
  2. Lekcja jest poświęcona dyskusji między uczniami i uczennicami na temat tego, czy Polska powinna zwiększać wydatki na obronę. Podczas lekcji uczennice i uczniowie zapoznają się z zobowiązaniami ponoszenia wydatków na obronność wynikającymi z członkostwa w NATO i określają swoje stanowisko na temat dalszego zwiększania wydatków z budżetu na rozwój polskiej armii. Uczniowie i uczennice uczą się uzasadniania własnego stanowiska, jak również poglądów odmiennych od własnych.
  3. Lekcja jest poświęcona dyskusji między uczennicami i uczniami na temat wejścia Polski do strefy euro. Uczniowie i uczennice zapoznają się z argumentacją za i przeciw takiemu rozwiązaniu, określają własne stanowisko na ten temat, uczą się je wyrażać i uzasadniać, jak również poznawać stanowisko odmienne do własnego.
  4. Lekcja dotyczy zaangażowania uczennic i uczniów w projekt młodzieżowy mający na celu zbadanie postaw mieszkańców – lokalnej opinii publicznej – wobec kierunków polskiej polityki zagranicznej. Uczeń/uczennica uczy się współpracy z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich oraz korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego.

Scenariusze podzielone są na moduły do dowolnego wykorzystania, modyfikacji lub adaptacji przez nauczycieli i nauczycielki. Każdy moduł składa się z angażujących uczniów i uczennice ćwiczeń, które mają na celu zainteresowanie młodzież tematem relacji Polski z USA, UE oraz NATO, jak również pomagają uczniom oraz uczennicom ukształtować i wyrazić własne stanowisko na ten temat.

Nauczycieli i nauczycielki, którzy skorzystają z propozycji przeprowadzenia zajęć o relacjach Polski z USA, UE oraz NATO według scenariuszy zajęć CEO, serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią i oceną udostępnionych materiałów - wszystkie uwagi gromadzimy w ankiecie podsumowującej zajęcia dostępnej tutaj>>