Regulamin

Regulamin Programu „Edukacja o polityce”

ROK SZKOLNY 2017/2018

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Edukacja o polityce” – zwanym dalej w treści regulaminu Programem.
 2. Organizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, partnerem programu jest Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Program ma zasięg ogólnopolski. Do programu mogą przystąpić szkoły podstawowe i ponadpodstawowe bez limitu zgłoszeń. Program jest skierowany do uczniów od 14 do 19 roku życia.
 4. Termin realizacji Programu w roku szkolnym 2017/2018 to październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.
 5. Rejestracja do Programu trwa w dniach 16 października – 7 listopada 2017 r.
 6. Uczestnikiem Programu jest osoba dorosła reprezentująca szkołę lub inną instytucję/organizację oświatową/kulturalną, zwana dalej Opiekunem lub Opiekunką
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

§2 CELE PROGRAMU

 1. Cele programu to:
 • stworzenie w szkołach przestrzeni do dyskusji o znaczących w dyskursie publicznym kwestiach;
 • uczenie partycypacji obywatelskiej uczniów poprzez zachęcanie ich do pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania oraz analizowania nowych informacji na istotne społecznie tematy;
 • prowadzenie debat na ważne, a często kontrowersyjne tematy w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji dla różnych poglądów oraz poszukiwania wspólnych, kompromisowych rozwiązań dla kwestii problemowych;
 • udzielanie nauczycielom i uczniom wsparcia merytorycznego i metodologicznego w zakresie prowadzenia otwartych, wnikliwych i odpowiedzialnych dyskusji.

§ 3 REKRUTACJA

 1. Zgłoszenia do Programu dokonuje Opiekun/Opiekunka z instytucji, którą reprezentuje. Rejestracja do programu jest jednoznaczna z uzyskaniem zgody Dyrekcji szkoły/przełożonych instytucji na udział placówki w Programie.
 2. Opiekun/Opiekunka zgłaszający/a szkołę lub inną placówkę do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 
 3. Opiekun/Opiekunka zobowiązany/a jest zarejestrować uczestnictwo szkoły lub innej placówki w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej społeczności CEO i złożenie go do dnia 7 listopada 2017 r. zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Adres formularza oraz szczegółowe informacje na temat rekrutacji zostaną opublikowane na stronie: www.opolityce.ceo.org.pl
 4. Opiekun/Opiekunka może wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym, podczas którego uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia w szkole otwartych, wnikliwych i odpowiedzialnych dyskusji na istotne społecznie tematy promujących tolerancję dla różnych poglądów i wspólne poszukiwanie konsensusu. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w piątek, 24 listopada 2017 roku w Warszawie w godz. 10.00-16.00. W szkoleniu może wziąć udział ograniczona liczba Opiekunów/Opiekunek (o miejscu na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń). CEO nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników szkolenia.
 5. Opiekunowie i Opiekunki wskazani/e w Formularzu są jedynymi osobami, z którymi koordynator/koordynatorka programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie. 
 6. W ciągu 7 dni od zakończenia rejestracji Opiekunowie/Opiekunki otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.
 7. Po zakończeniu Programu uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia Programu (par. 4), otrzymują dyplomy. Dyplomy zostają wysłane na adres szkoły.
 8. Udział w Programie jest bezpłatny. 

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Do obowiązkowych zadań opiekuna/opiekunki w programie „Edukacja o polityce” należy
 • przeprowadzenie minimum 3 lekcji na podstawie scenariuszy zajęć i wskazań metodologicznych oraz dydaktycznych udostępnionych przez CEO i/lub zachęcenie uczniów do przeprowadzenia młodzieżowego projektu edukacyjnego związanego z tematyką debat i udzielanie im wsparcia na każdym etapie realizacji projektu;
 • w przypadku dostępności  miejsc: udział w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Warszawie, przedstawiającym zasady i metodologię prowadzenia z młodzieżą otwartych, wnikliwych dyskusji z poszanowaniem dla różnorodności poglądów;
 • udział w dwóch webinariach tematycznych i metodologicznych prowadzonych przez ekspertów amerykańskich oraz praktyków;
 • stały kontakt z koordynatorem/koordynatorką Programu;
 • wysłanie relacji końcowej z prowadzonych działań oraz ankiety ewaluacyjnej najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 roku
 1. Ponadto Opiekun/Opiekunka może: 
  • korzystać ze wszystkich materiałów edukacyjnych udostępnionych w Programie;
  • zaprosić koordynatora/koordynatorkę projektu na debatę/dyskusję prowadzoną w  swojej szkole/instytucji;
  • przesyłać za pośrednictwem strony internetowej relacje z prowadzonych w ramach projektu działań (debat i dyskusji, projektów młodzieżowych) do opublikowania na stronie internetowej Programu. Relacje przyjmowane będą w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 20 czerwca 2018 roku
 2. Opiekun/Opiekunka projektu wyraża zgodę na to, by relacje pisane w ramach Programu, były wykorzystywane w celach dydaktycznych, promocyjnych i statystycznych przez Organizatora i Partnerów.
 3. Opiekun/Opiekunka może być poproszony o udział w badaniach ewaluacyjnych (np. ankieta, wywiad, wizyta) prowadzonych przez osoby wyznaczone przez Organizatora i Partnerów.
 4. W przypadku realizowania działań niezgodnie z par. 4 regulaminu, koordynator/koordynatorka Programu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy w jakiejkolwiek formie z Opiekunem/Opiekunką, który/a dany projekt realizował/a i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub placówki. 
 5. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązują się do informowania, że „Projekt jest realizowany w ramach Programu „Edukacja o polityce”, który jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego działania. 
 6. Do zadań CEO należą w szczególności: 
  • przekazanie uczestnikom/uczestniczkom Programu pakietu materiałów merytorycznych, metodologicznych i dydaktycznych, stałe wsparcie metodyczne i merytoryczne podczas realizacji Programu w szkole/instytucji; 
  • aktualizowanie strony internetowej Programu przez cały okres jego trwania;
  • stały kontakt z uczestnikami/uczestniczkami za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty e-mail; 
  • przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla Opiekunów/Opiekunek wprowadzającego do metodologii prowadzenia otwartych i odpowiedzialnych dyskusji;
  • przeprowadzenie dwóch webinariów tematycznych z udziałem ekspertów oraz praktyków;
  • zapewnienie pomocy merytorycznej i metodologicznej w pracy nad projektami młodzieżowymi; 
  • rozesłanie dyplomów potwierdzających udział w Programie po jego zakończeniu.

§ 5 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały przekazane Opiekunom i Opiekunkom, jak również udostępniane przez Organizatora w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi programu.
 2. Wszystkie materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można dowolnie wykorzystywać na licencji Creative-Commons 4.0 Uznanie autorstwa za oznaczeniem źródła pochodzenia.
 3. Z chwilą przekazania przez Opiekuna/Opiekunkę w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Opiekun/Opiekunka udziela Organizatorowi oraz Partnerom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Opiekun/Opiekunka oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi lub Partnerom Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Opiekun/Opiekunka zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Opiekun/Opiekunka zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora i Partnerów (za pośrednictwem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej) w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Opiekuna/Opiekunki w Programie do czasu wyjaśnienia.

Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.
 3. Opiekunowie/Opiekunki i uczniowie (rodzice lub opiekunowie/opiekunki prawni/e w przypadku niepełnoletnich uczniów) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Zgłoszeniowego przez Opiekuna/Opiekunkę stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
 5. Organizator i Partnerzy przetwarzają dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres instytucji, w której pracuje Opiekun/Opiekunka.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora/koordynatorki Programu: opolityce@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu Programu „Edukacja o polityce”.
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.