Karta praw podstawowych UE

Czym jest Karta praw podstawowych UE?

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zapisano wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.

Poszanowanie praw obywateli jest jednym z podstawowych obowiązków UE. UE musi przestrzegać tych praw, prowadząc politykę i realizując programy; podobnie muszą postępować instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie.

Karta uzupełnia systemy krajowe, lecz ich nie zastępuje. W przypadku naruszenia praw podstawowych jednostek w sprawach tych orzekają sądy krajowe. Indywidualni obywatele mogą również kierować skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka w sprawach o łamanie praw obywatelskich i politycznych ustanowionych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W szczególnych przypadkach, gdy państwo członkowskie nie przestrzega prawodawstwa UE i narusza prawa jednostki, Komisja Europejska może również wnieść sprawę przeciwko danemu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polecane materiały

artykuł
Materiał zewnętrzny

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Karta praw podstawowych UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

scenariusze
Scenariusz lekcji w wersji stacjonarnej i online

Prawa podstawowe UE

Scenariusze lekcji dla nauczycieli nt. praw podstawowych UE, których celem jest rozbudzenie w uczniach świadomości na temat praw podstawowych chronionych przez instytucje unijne, a także pobudzenie ich do refleksji na temat wpływu poszczególnych praw na ich życie.

artykuł
Materiał zewnętrzny

Prawa człowieka. Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne na temat praw człowieka dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także trenerów i edukatorów przygotowane przez Komisję Europejską.