Wspólny rynek UE

4 swobody wspólnego rynku Unii Europejskiej

Swobodny przepływ towarów

Swobodny przepływ towarów oznacza, że na danym obszarze istnieje swo-boda obrotu (eksportu i importu) towarami. Nie istnieją kontrole graniczne, ograniczenia ilościowe i jakościowe w przepływie towarów, a towar, który został legalnie wprowadzony na teren któregoś z państw członkowskich może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa.

Swobodny przepływ usług

Swoboda przepływu usług oznacza możliwość zakładania przedsiębiorstw na terenie innego państwa członkowskiego i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach tzw. samozatrudnienia. Regulacje te dotyczą w zasadzie wszelkich rodzajów działalności gospodarczej: handlowej, usługowej, rzemieślniczej, przemysłowej, a także w zakresie wykonywania tzw. wolnych zawodów (np. adwokat, architekt czy weterynarz). Wyróżnia się następujące rodzaje swobód dotyczących przepływu usług:

Spółki oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE mogą działać we wszystkich pozostałych państwach UE.

Swobodny przepływ kapitału

Swoboda ta oznacza możliwość transferu zysków z jednego kraju człon-kowskiego UE do drugiego oraz prawo inwestowania i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granicą bez żadnych przeszkód. Oznacza też swobodę przepływu kapitału z tytułu likwidacji lub zmiany inwestycji i wszystkich zysków z tego wynikających, jak również przepływ kapitału o charakterze osobistym (np. spadek).

Swobodny przepływ osób

Zgodnie z tą zasadą, wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do przemieszczania się, osiedlania się, podejmowania działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju Wspólnoty bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń. Obywatele jednego państwa UE podejmujący pracę lub inną działalność ekonomiczną w innym państwie UE muszą być traktowani przez to państwo w taki sam sposób, w jaki traktuje ono swoich obywateli, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Istotną kwestię stanowi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, która zakłada równe traktowanie obywateli UE w dostępie do świadczeń (emerytury, zasiłki). Okresy ubezpieczenia dla pracownika, związane z obliczaniem wysokości świadczeń, we własnym kraju i w innych krajach UE są sumowane.

Polecany materiał

scenariusze

Scenariusze lekcji w wersji stacjonarnej i online

Wspólny rynek UE

Scenariusz lekcji dla nauczycieli nt. 4 swobód wspólnego rynku UE, której celem jest uświadomienie uczniom i uczennicom znaczenia 4 swobód w funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej.